ස්මාර්ට් ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඡායාරුප ලබාගැනීම

2018 සැප්තැම්බර් මස 19 වන දින පැවැත්වීමට නියමිත  ස්මාර්ට් ජාතික හැඳුනුම්පත් ලබාදීමේ වැඩසටහනට සමගාමිව එයට පෙර දිනයේදී එනම් 2018 සැප්තැම්බර් මස 18 වන දින ද ස්මාර්ට් ජාතික හැඳුනුම්පත් සඳහා ඡායාරුප ලබාගැනීමට ඉඩකඩ සැලසීමට පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු යොදා ඇත. විශාල පිරිසකගේ ඉල්ලීම මත තදබදය අවම කිරීම සඳහා මෙදිනද හැදුනුම්පත සඳහා අවශ්‍ය ඡායාරුප ලබාගැනීම පෙ.ව. 9.30 සිට 3.00 දක්වා  සුමංගල මන්දිරයේදී සිදු කෙරේ (19 වන දිනද ඡායාරුප ලබාගැනීමට පහසුකම් සැලසේ). එසේම නව හැඳුනුම්පත්‍රයක් ලබාගැනීම සඳහා වන ඉල්ලුම් පත්‍රයද මෙදින ලබාගත හැකිය.