ස්මාර්ට් ජාතික හැදුනුම්පත් ලබාදීමේ ජංගම සේවයක්

 

ජාතික හැඳුනුම් පත සංශෝධනය කර අනුපිටපතක් ලබාගැනීමට රුපියල් 250.00 ද නැතිවූ ජාතික හැඳුනුම් පතක් වෙනුවට නව අනුපිටපතක් ලබාගැනීමට රුපියල් 500.00 ද වැය වන බව සලකන්න. 

අයදුම්පත්‍රය>>

දිවුරුම් ප්‍රකාශ ආකෘතිය>>