ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන අක්ෂි සායනය

ආචාර්ය මණ්ඩලයේ සන්ථාගාර හා සුභසාධක සංගමයේ සියලුම සාමාජිකයන් වෙනුවෙන් 2019. 01.23 වන දින උදෑසන 09. 00 සිට සවස 02.00 දක්වා අක්ෂි සායන වැඩමුළුවක් විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ දායකත්වයෙන් ජෝර්ජ් ගුණරත්න දෘෂ්ටි විද්‍යාඥයන්ගේ ද සහභාගීත්වයෙන් සන්ථාගාරයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබේ. එදිනට නොමිලේ ඇස් පරීක්ෂා කර ගැනීම් සහ ඊට අදාළ ඇස් කණ්ණාඩි ලබා දීමට කටයුතු සිදු කෙරෙන අතර වෛද්‍ය රක්ෂණාවරණ හිමි සමාජිකයන් ඊට අදාළ ලිපි ලේඛන ද රැගෙන එන මෙන් ඉල්ලා කර සිටිමු.